Home Privacybeleid
Privacyverklaring – Adem in adem uit

I. Inleiding
1 Dit is de privacyverklaring (hierna de “Privacyverklaring”) voor het gebruik van en bestellingen geplaatst op de website www.ademinademuit.be. Via deze Privacyverklaring wensen wij jou zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens van de gebruikers van deze website en onze klanten verzamelen, gebruiken en bewaren.
2 Als je nog meer wilt weten over gegevensbescherming, kan je ook steeds de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen.
II. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking?
De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is Jesaheje BVBA, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Vlaams plein 4 en met als ondernemingsnummer 0559.801.846 (hierna “Jesaheje”, “wij” of “ons”).
3 Wij beschouwen jouw privacy als een van jouw meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de “Verordening”), de wetgevende handelingen ter uitvoering van de Verordening en met deze Privacyverklaring.
III. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
4 Wij verzamelen en verwerken verschillende categorieën van persoonsgegevens. Hieronder vind je een niet-limitatief overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken. Het is mogelijk dat we ook andere gegevens zullen verwerken als die nodig of nuttig zouden zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie. Dit overzicht geeft ook aan in welke context wij deze gegevens verkrijgen of verwerken. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Jesaheje de gegevens verwerkt (zie Titel IV).
Categorie
Identiteitsgegevens en contactgegevens van de klant /opdrachtgever.

Voorbeelden

– Naam
– Adres
– Geboorteplaats en geboortedatum
– Nationaliteit
– Vast of mobiel telefoonnummer
– Faxnummer
– E-mailadres

Context
Je verstrekt deze gegevens wanneer je inlichtingen aanvraagt, een bestelling plaatst of je gebruik maakt van het online contactformulier.
Categorie
Aanvullende gegevens voor het maken van een bestelling – Bankgegevens
Voorbeelden
– Rekeningnummer
– Betalingsverrichtingen
Context
Deze gegevens worden door jou verstrekt.
Categorie
Cookies en trackingtechnologieën
Voorbeelden
Informatie over het gebruik van onze website, welk browser je gebruikt, over jouw internetgebruik, jouw zoekgeschiedenis, etc.
Context
Deze gegevens kunnen verzameld worden bij het gebruik van onze website of onze sociale mediakanalen.
5 Wij verzamelen of verwerken geen gegevens die betrekking hebben op jouw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksuele geaardheid of voorkeur. Daarnaast verzamelen wij ook geen genetische gegevens of biometrische gegevens.
IV. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens
6 Wij verwerken jouw persoonsgegevens om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen garanderen. Daarom proberen wij ook zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen en verwerken dan ook enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze verwerkingsdoeleinden.
Jesaheje verwerkt jouw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald
• Om een contract met jou uit te voeren of om op jouw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen (7).
• Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jesaheje, waarbij deze belangen met jouw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen (8).
• In specifieke gevallen, met jouw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan je op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken (9).
7 Contractuele relaties tussen Jesaheje en jij als klant
Alvorens jouw bestellingen kan plaatsen en aldus een contract kan sluiten met ons moet Jesaheje bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, om onder meer:
• Jouw bestelling te kunnen verwerken;
• Jouw bestelling op het juiste adres te kunnen afleveren
Jesaheje kan jouw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met jou en de uitvoering van contracten.
8 Gerechtvaardigde belangen van Jesaheje
Jesaheje verwerkt jouw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Jesaheje ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor jouw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.
Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
• Het personaliseren van de diensten van Jesaheje.
• De verbetering van de kwaliteit van de aan jou verleende dienst door:
 Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.
 Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Jesaheje, op basis van enquêtes bij klanten van Jesaheje, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, Facebook) gekoppeld aan Jesaheje,
• Toezicht op de activiteiten van Jesaheje, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal bestellingen en bezoeken aan de website van Jesaheje.
• Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.
• Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vind je onder Titel X. Cookies.
• De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Jesaheje, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.
9 Specifiek gerechtvaardigd belang van Jesaheje: direct marketing doeleinden
Jesaheje voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang jouw behoeften – om je bijvoorbeeld boeken aan te bieden die overeenstemmen met jouw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Jesaheje onder meer:
• De bestellingen die je reeds plaatste en jouw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
• Jouw gedrag analyseren via verschillende kanalen (e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), jouw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die je hebt bezocht personaliseren.
• De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die je hebt aangetoond via jouw gedrag op onze website, sociale netwerken.
• Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en je te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
• De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten je het beste zouden uitkomen.
• Je gepersonaliseerde advertenties versturen per post, per e-mail of telefoon.
Jesaheje kan jouw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk jouw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om je persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. Dit zowel aan bestaande klanten als aan mogelijke geïnteresseerde gebruikers van onze website. In dat laatste geval dient Jesaheje wel eerst specifieke toestemming te vragen.
V. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens.
10 In principe worden jouw persoonsgegevens enkel intern gebruikt door medewerkers van Jesaheje. In sommige gevallen kan Jesaheje bij wet verplicht worden om jouw gegevens te delen met derden, waaronder:
• Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken.
• Gerechtelijke onderzoeksinstanties, zoals politie, procureurs, rechtbanken, arbitrage- en bemiddelingsinstanties, op hun uitdrukkelijk verzoek.
Jesaheje draagt jouw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :
• Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties.
• Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.
• Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
• De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.
Jesaheje maakt jouw gegevens ook over aan online en sociale netwerkproviders, die Jesaheje gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.
Eveneens kunnen jouw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Jesaheje ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Jesaheje zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Jesaheje en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geven wij jouw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau.
11 Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.
VI. Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?
12 Jesaheje zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
VII. Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?
13 De Verordening verschaft jou verschillende rechten inzake de verwerking van jouw gegevens. Zo kan je op ieder moment vragen om:
a. inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou beschikken en om na te gaan waarvoor jouw gegevens worden gebruikt;
b. jouw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): je kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
c. jouw gegevens te laten wissen (recht op wissing): als je vermoedt dat wij bepaalde van jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kan je vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij kunnen dit verzoek weigeren indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang;
d. jouw gegevens te laten overdragen (recht op meeneembaarheid): je hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, aan jou of aan een derde partij worden overgedragen.
In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Verordening heb je daarnaast het recht om:
e. de verwerking van jouw gegevens te beperken (beperking van de verwerking);
f. een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). Wij willen je er op wijzen dat er geen verzet mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van één van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomsten of ons gerechtvaardigd belang.
Verder herhalen wij dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw voorafgaande toestemming, je deze toestemming op elk moment kan intrekken.
14 Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten naar volgend e-mailadres st@ademinademuit.be Om jouw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast vragen wij jou om bij elk verzoek een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart te voegen.
15 Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
VIII. Update Privacyverklaring
16 Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Privacyverklaring.
Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
IX. Vragen of klachten
17 Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of meer informatie wenst over de inhoud van onze Privacyverklaring, kan je steeds terecht op volgend e-mailadres st@ademinademuit.be
X. Cookies
18 Wat zijn cookies?
Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies).
19 Waar komen cookies vandaan?
Eerstepartijcookies
Eerstepartijcookies zijn directe cookies die wijzelf beheren. Ze zijn eigen aan onze website. Het is onze onlinedienst die de cookies maakt en plaatst om bijvoorbeeld goed te kunnen functioneren.
Derdepartijcookies
Derdepartijcookies zijn cookies die niet wijzelf, maar een derde partij beheert of plaatst. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van onze website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van onze website naar derden worden gestuurd. Dat zijn bijvoorbeeld socialemediacookies of cookies van adverteerders, die ervoor zorgen dat jouw advertenties te zien krijgt. Hoewel wij deze cookies dus niet zelf beheren of plaatsen, doen wij er toch alles aan om de plaatsing ervan door derde partijen via onze platformen zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.
20 Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie zijn verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
21 Welke cookies gebruiken wij voor welke doeleinden?
Er kunnen verschillende soorten cookies via onze website worden geplaatst. Deze cookies kunnen opgedeeld worden in verschillende categorieën die we hierna voor je opsommen.
– Noodzakelijke functionele cookies
Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:
• Informatie onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s. Zo hoef je niet altijd al je gegevens of voorkeuren opnieuw in te vullen of aan te duiden.
• Jouw browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven.
• De reclameruimte op onze website technisch zo optimaal mogelijk invullen. Hierdoor kunnen we vermijden dat er steeds dezelfde reclame getoond wordt, kunnen adverteerders de impact van de reclame meten, of kunnen we mogelijke misbruiken via de reclameruimte ontdekken en aanpakken.
• De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft.
• Je toelaten de verschillende invulformulieren te gebruiken voor onze website.
Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.
– Statistische cookies
Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze onlinediensten worden gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen. Hoe ben jij op onze webpagina terechtgekomen? Op welke (mobiele) applicatie breng je de meeste tijd door? Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.
– Advertentiecookies
Advertentiecookies volgen jouw surfgedrag op onze websites om jouw gebruikersprofiel samen te stellen. Dit profiel wordt dan gebruikt om jouw advertenties te tonen die bij jouw persoonlijke interesses passen.
Advertentiecookies kunnen enkel gegevens verzamelen die iets over jouw mediagebruik vertellen. Persoonlijke identificatiegegevens zoals jouw naam of adres, die je op onze website hebt achtergelaten, worden hiervoor niet gebruikt.
– Aanbevelingscookies
Aanbevelingscookies volgen – net als advertentiecookies – jouw surfgedrag om jouw gebruikersprofiel samen te stellen. Dat profiel wordt dan gebruikt om jouw een gebruikservaring te bezorgen die bij jouw interesses past. Deze cookies vertellen ons iets over jouw gebruik van
– Socialemediacookies
Socialemediacookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze websites mogelijk te maken. Onze website kan ingebedde elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze onlinediensten wordt getoond. Verder kan de content van onze website door knoppen via sociaalnetwerksites op onze onlinediensten gedeeld worden. Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook, Instagram, Google+, YouTube, LinkedIn en Twitter. Die derden kunnen via onze onlinediensten cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Let wel op dat die verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
22 Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website beheren?
Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.
De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te wijzigen. Jesaheje wijst de gebruiker er echter op dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunnen worden benut.
23 Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten naar volgend e-mailadres (aanvullen). Om jouw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast vragen wij jou om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart te voegen.
24 Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
25 Kan dit cookiebeleid wijzigen?
Dit cookiebeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen.